Familjerätt Västerås
Advokatfirman Lege AB


FAMILJERJURISTER INRIKTADE PÅ HUMANJURIDIK

VÄLKOMMEN TILL Advokatfirman Lege AB 


VI ERBJUDER ALLTID FRI INLEDANDE RÅDGIVNING

Advokatsamfundet Västerås

FAMILJERÄTT VÄSTERÅS - Advokatfirman Lege AB 


VI ERBJUDER ALLTID FRI INLEDANDE RÅDGIVNING

Advokatsamfundet Västerås

FAMILJEJURISTERNA PÅ ADVOKATFIRMAN LEGE SÄTTER
INDIVIDENS BEHOV I FOKUS


Advokatfirman Lege är en byrå med bred kompetens inom flera rättsområden med ett särskilt fokus på familjerätt. Vi företräder årligen många klienter som har hamnat i en juridisk tvist som på ett eller annat sätt handlar om familjerätt.

Familjerätt reglerar många viktiga och svåra frågor kopplat till familjen och familjemedlemmarna. Familjerättens reglerar vilka förutsättningarna är för ensam vårdnad och delad vårdnad, regler kring umgänge med barn och barns boende samt regler om arv. Dessa frågor kan i många fall lösas i samförstånd mellan de inblandade parterna. Men allt för ofta uppstår konflikter kopplat till familjerätt. Hör av dig till Advokatfirman Lege om du har hamnat i en vårdnadstvist eller annan tvist i familjerätt, vi hjälper dig att föra din talan i en domstol i Västerås.


Det förekommer att privatpersoner avstår ifrån att anlita en jurist eller advokat som ombud i en rättslig tvist. I vissa fall kan det vara ett klokt beslut, om det rör sig om en mycket liten tvist eller om man själv har mycket goda juridiska kunskaper. Advokatfirman Leges erfarenhet är att klientens intressen gynnas av att den blir företrädd av ett kompetent juridiskt ombud. En familjejurist kan föra din talan på ett objektivt sätt, det är lätt att man som privatperson låter ens subjektiva värderingar och känslor ta över.


Det är viktigt att komma ihåg att när en domstol bedömer ett mål kopplat till familjerätt så gör de en strikt juridisk bedömning - en domstol gör inte en mer allmän bedömning om vem av parterna som verkar mest omdömesgill. Det är därför av stor vikt att du argumenterar sakligt och korrekt. En familjejurist från Advokatfirman Lege hjälper privatpersoner i Västerås med juridiska problem inom familjerätt.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
REGLER OM VÅRDNAD AV BARN

I Sverige finns det ett relativt komplicerat regelverk kring vårdnad om barn. Om ett barn föds, och modern är gift, kommer både modern och personen som modern är gift med betraktas som barnets vårdnadshavare. I den situationen får modern och dennes man delad vårdnad.

Om modern är ogift måste en ansökan göras om att även pappan till barnet ska få delad vårdnad om barnet. Om ingen sådan ansökan görs så får modern ensam vårdnad om barnet. En ansökan om delad vårdnad kan ställas till familjerätten i Västerås stad, som är en kommunal enhet som har till uppgift att pröva vissa frågor kopplat till familjerätt.


Det förekommer dock att en vårdnadshavare inte längre tycker att det är lämpligt att barnet ska stå under delad vårdnad av båda föräldrarna. Det som då sker är att en av föräldrarna tar initiativ till en vårdnadstvist, ofta med syftet att den föräldern vill ha ensam vårdnad om barnet. Ensam vårdnad innebär att det är bara en av föräldrarna som är vårdnadshavare och som har den ensidiga rätten att fatta beslut som rör barnet.

När en domstol prövar en vårdnadstvist så gör de en bedömning av vilken lösning som är bäst för barnet. Barnkonventionen är lag i Sverige vilket innebär att domstolar har en skyldighet att alltid beakta barnets bästa i beslut som påverkar barnet. Den som är part i en vårdnadstvist bör därför tydligt kunna motivera varför en viss lösning är förenad med barnets bästa.

Vårdnadstvist

BARNETS BOENDE & BARNETS RÄTT TILL UMGÄNGE  


Huvudregeln är att det är föräldrarna gemensamt, om de har delad vårdnad, som ska besluta om barnets/barnens boende situation. Vårdnadshavarna kan komma överens om att barnet bara ska bo hos den ena föräldern eller att boendet ska ske växelvis hos båda föräldrarna.

Om den ena föräldern är missnöjd med vad som är överenskommit om barnets boende kan denne väcka talan i domstol och be domstolen avgöra vad som ska gälla för barnets boende. Om du bor i Västerås ska du då väcka talan i Västmanlands tingsrätt.


Kontakta en familjejurist från Advokatfirman Lege om du behöver hjälp med en tvist kring umgänge med barn. En familjejurist från vår advokatbyrå kan företräda dig gentemot den andra föräldern och försöka komma fram till en lösning som du kan godta. Det är ofta bättre att lösa processen genom förhandling, istället för att ärendet hamnar i domstol. En domstolsprocess är som regel offentlig och det som sägs och skrivs i domstolen kan bli allmänna handlingar, det finns goda skäl att försöka undvika att processen hamnar där.

LVU-MÅL


Det finns en särskild lag i Sverige, lagen om vård av unga (LVU), som ger socialtjänsten i en kommun en möjlighet att omhänderta ett barn. Det är en ingripande åtgärd som bara får vidtas om vård inte kan komma till stånd på frivillig väg. Socialtjänsten ansöker då om att barnet ska tvångsomhändertas med stöd av LVU och sedan är det en domstol som beslutar om socialtjänsten har grund för sin ansökan. Det är Förvaltningsrätten i Uppsala som prövar LVU-mål gällande barn bosatta i Västerås.


Ett omhändertagande av barn får ske med stöd av LVU om det föreligger missförhållanden i hemmet, eller om det föreligger missförhållanden på grund av barnets eget beteende (exempelvis att barnet har ett kriminellt beteende). Ett ytterligare krav för att ett barn i Västerås ska kunna omhändertas är att vårdinsatserna inte kan komma till stånd på frivillig väg.

Du har alltid rätt till ett offentligt biträde i LVU-mål. Det vill säga en familjejurist som för din talan i domstol. Advokatfirman Lege åtar sig uppdrag som juridiskt ombud i LVU-mål i Västerås.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Samarbetssamtal är ett samtal som socialtjänsten håller i och som syftar till att föräldrarna ska komma överens om viktiga frågor om barnen.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

advokatfirman lege erbjuder fri inledande rådgivning inför din vårdnadstvist

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

våra familjejurister är även verkamma i GÄVLE

VI BESVARAR PÅ VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Advokat Västerås

Ja, du har alltid rätt att få en advokat utsedd som ditt ombud i ett LVU-mål. Kostnaderna stannar på staten.

Familjerätten i Västerås
Advokatbyrå Jönköping logotyp